RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW
BZB UAS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we WROCŁAWIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1).

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorami danych osobowych kontrahentów jest:

BZB UAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu, (50-514), ul Międzyleska 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661419, REGON 366484052, NIP: 8943095656 telefon +48 507 265 115, adres poczty elektronicznej: sales@bzbuas.com.

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest przede wszystkim możliwość nawiązywania i prowadzenia współpracy handlowej, zawieranie i wykonywanie umów związanych z prowadzoną działalnością, wymiany informacji o produktach i usługach, wycena dostaw i usług, uzgadnianie terminów dostaw, załatwianie reklamacji, prowadzenie rozliczeń finansowych. Celem przetwarzania danych osobowych jest również udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych i archiwizacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kontrahent przyjmuje do wiadomości, iż przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla realizacji Umowy w tym realizacji jej przedmiotu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa jak i przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności dotyczące zasad i procedur realizacji celu i zamierzeń Kontrahenta oraz Administratora, a stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności przepisy z art. 6 ust. 1 lit. a – f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE.

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmie świadczącej usługi wsparcia IT Administratora oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej;
  3. które okażą się niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy, jak i w zakresie niezbędnym do wykonania pozostałych postanowień Umowy, w szczególności realizacji świadczonej usługi przez Administratora lub realizacji Umowy,
  4. współpracownikom Administratora na podstawie dowolnego stosunku prawnego,
  5. pracownikom Administratora, stażystom i praktykantom Administratora z tym zastrzeżeniem że przekazanie dotyczyć będzie realizacji przedmiotu Umowy lub realizacji wzajemnych roszczeń Stron Umowy,
  6. uprawnionym organom administracji państwowej, publicznej w przypadku otrzymania żądania takiego uprawnionego podmiotu, jak również uprawnionym organom administracji państwowej i publicznej w przypadku gdy okaże się to niezbędne dla realizacji celu przedmiotu Umowy.

§ 5. PRAWA KONTRAHENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH, OKRES PRZETWARZANIA

Kontrahent ma prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych przezeń danych osobowych, ich sprostowania, uzyskania informacji o zakresie i formie przetwarzania i udostępniania, jak również ich usunięcia z tym, że nie może ono nastąpić wcześniej niż upływ wszystkich terminów wynikających z prawa powszechnego dotyczących obowiązku archiwizacji wykonanych usług (w tym dla celów fiskalnych), jak również upływu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron Umowy.

§ 6. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

W razie naruszenia ww. zobowiązań w zakresie danych osobowych Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Nieprzekazanie przekazania informacji może znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić wykonanie Umowy.

§8. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE.

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§9. DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.bzbuas.com ak i w § 1 powyżej.